Editorial Board

Current Issue

ISSN 2186-3326
(Online ISSN)
ISSN 0027-7622
(Print ISSN--v.72no.3/4)

Impact Factor(2020)
 1.131

Nagoya Journal of Medical Science is the Bulletin of Nagoya University School of Medicine / Graduate School of Medicine.

Editor-in-chief

Shinya Toyokuni

Editors

 • Koichi Furukawa
 • Nobuyuki Hamajima
 • Kozo Kaibuchi
 • Akimasa Nakao
 • Tomoki Naoe
 • Tamie Nasu
 • Masahide Takahashi

Editorial Advisory Board

 • Masashi Akiyama
 • Masahiko Ando
 • Yuichi Ando
 • Atsuko Aoyama
 • Yoshichika Arakawa
 • Hiroshi Arima
 • Tomoki Ebata
 • Toyoshi Fujimoto
 • Mitsuhiro Fujishiro
 • Hidemi Goto
 • Momokazu Goto
 • Yoshinori Hasegawa
 • Yoshitaka Hayashi
 • Hideharu Hibi
 • Hitoshi Hirata
 • Koji Ishida
 • Hiroshi Ishiguro
 • Naoki Ishiguro
 • Akira Ishii
 • Kenji Kadomatsu
 • Yuzuru Kamei
 • Kaichiro Kamiya
 • Masashi Kato
 • Masahisa Katsuno
 • Fumitaka Kikkawa
 • Hiroshi Kimura
 • Hiroshi Kiyama
 • Hitoshi Kiyoi
 • Yasuhiro Kodera
 • Teruhiko Koike
 • Kimihiro Komori
 • Yutaka Kondo
 • Hiroshi Kuba
 • Masafumi Kuzuya
 • Shoichi Maruyama
 • Chikahide Masutani
 • Naoyuki Matsuda
 • Shigeyuki Matsui
 • Tadashi Matsushita
 • Takaki Miyata
 • Toyoaki Murohara
 • Shinji Naganawa
 • Yoshimasa Nagao
 • Masato Nagino
 • Kazuhiro Nakamura
 • Shigeo Nakamura
 • Hiroshi Nishigori
 • Hiroyoshi Nishikawa
 • Kimitoshi Nishiwaki
 • Toyoaki Ogawa
 • Tomoo Ogi
 • Kinji Ohno
 • Tetsuya Okajima
 • Yoshiharu Oshida
 • Masanobu Oshima
 • Norio Ozaki
 • Makoto Sawada
 • Kazunobu Sawamoto
 • Rei Shibata
 • Teppei Shimamura
 • Michihiko Sone
 • Takayoshi Suganami
 • Hiroshi Suzuki
 • Sadao Suzuki
 • Takashi Takahashi
 • Yoshiyuki Takahashi
 • Sayaka Takemoto
 • Hiroko Terasaki
 • Hiroo Uchida
 • Akihiko Usui
 • Toshihiko Wakabayashi
 • Kenji Wakai
 • Hiroaki Wake
 • Tetsuya Yagi
 • Kiyofumi Yamada
 • Akihiro Yamanaka
 • Koji Yamanaka
 • Kohei Yokoi
 • Tsuyoshi Yokoi
 • Toyofumi Yoshikawa

International Advisory Board

 • Des Richardson
 • Helmut Sies
 • Robert K. Yu

Services Director

Michie Watanabe