Editorial Board

Current Issue

ISSN 2186-3326
(Online ISSN)
ISSN 0027-7622
(Print ISSN--v.72no.3/4)

Nagoya Journal of Medical Science is the Bulletin of Nagoya University School of Medicine / Graduate School of Medicine.

Editor-in-chief

Shinya Toyokuni

Editors

 • Koichi Furukawa
 • Nobuyuki Hamajima
 • Kozo Kaibuchi
 • Akimasa Nakao
 • Tomoki Naoe
 • Tamie Nasu
 • Masahide Takahashi

Editorial Advisory Board

 • Masashi Akiyama
 • Masahiko Ando
 • Yuichi Ando
 • Hiroshi Arima
 • Hiroshi Banno
 • Makoto Chishima
 • Tomoki Ebata
 • Atsushi Enomoto
 • Michitaka Fujiwara
 • Fumihiko Hayakawa
 • Toshio Hayashi
 • Yoshitaka Hayashi
 • Hideharu Hibi
 • Akinari Hinoki
 • Hitoshi Hirata
 • Ikumi Honda
 • Minoru Hoshiyama
 • Shiro Imagama
 • Toshiya Inada
 • Koji Ishida
 • Takashi Ishida
 • Hiroshi Ishiguro
 • Akira Ishii
 • Makoto Ishii
 • Tetsuya Ishikawa
 • Kenji Kadomatsu
 • Hiroaki Kajiyama
 • Yuzuru Kamei
 • Satoshi Kametaka
 • Kennosuke Karube
 • Hideki Kasuya
 • Katsuhiko Kato
 • Masashi Kato
 • Masahisa Katsuno
 • Tsutomu Kawabe
 • Hiroki Kawashima
 • Hiroshi Kimura
 • Hiroshi Kiyama
 • Hitoshi Kiyoi
 • Yasuhiro Kodera
 • Teruhiko Koike
 • Yutaka Kondo
 • Tomomi Kotani
 • Hiroshi Kuba
 • Masafumi Kuzuya
 • Shoichi Maruyama
 • Norikazu Masuda
 • Chikahide Masutani
 • Naoyuki Matsuda
 • Shigeyuki Matsui
 • Tadashi Matsushita
 • Takaki Miyata
 • Takashi Murase
 • Toyoaki Murohara
 • Masato Mutsuga
 • Shinji Naganawa
 • Yoshimasa Nagao
 • Kozo Nagata
 • Kazuhiro Nakamura
 • Jun Natsume
 • Hiroshi Nishigori
 • Koji Nishiguchi
 • Hiroyoshi Nishikawa
 • Kimitoshi Nishiwaki
 • Tomoo Ogi
 • Kinji Ohno
 • Tetsuya Okajima
 • Juichi Sato
 • Kazuki Sato
 • Mitsuo Sato
 • Ryuta Saito
 • Makoto Sawada
 • Rei Shibata
 • Keigo Shibayama
 • Teppei Shimamura
 • Michihiko Sone
 • Takayoshi Suganami
 • Hideshi Sugiura
 • Hiroshi Suzuki
 • Yoshiyuki Takahashi
 • Sayaka Takemoto
 • Hiroo Uchida
 • Kenji Wakai
 • Hiroaki Wake
 • Tetsuya Yagi
 • Kiyofumi Yamada
 • Eiko Yamamoto
 • Tokunori Yamamoto
 • Akihiro Yamanaka
 • Koji Yamanaka
 • Hiroshi Yatsuya
 • Yukihiro Yokoyama
 • Toyofumi Yoshikawa

International Advisory Board

 • Des Richardson
 • Helmut Sies
 • Robert K. Yu

Services Director

Yukie Yamakawa